Behandelovereenkomst AVG

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.


Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.


Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.


Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 • Uw naam, adres en woonplaats 
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Het hele privacy regelement is op te vragen via info@myo-varix.nl


Behandelingsovereenkomst

Ondergetekende, 


Voornaam: Achternaam:                              

Adres: Postcode/plaats

Telefoonnummer:

E-mail:

Geboorte datum:                                                       


BNG naam:  M.Hevel-Verschuur                           uit:Ederveen

Verklaren hierbij de volgende behandeling te zijn overeengekomen:

-Natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes [hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk worden aangeboden]

-De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.

-Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.De bepalingen zijn vermeld op het bijgevoegde bestand.

Op deze overeenkomst die door de ondergetekende is gesloten is het Nederlandse recht van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld te:

Plaats: Ederveend.d.

                                                      BATC Natuurgeneeskundig therapeut                                 De Cliënt,


Naam BNG: M.Hevel-Verschuur

Reg. Nummer:07.1.228.14208

BATC aansluitnummer:BR-00827

AGB  zorgverlenerscode: 90.034073

Klacht en Tuchtrecht nummer: KB 0905.0604

(Bijgevoegd betreffende de bepalingen van deze behandelingsovereenkomst)


Bepalingen betreffende de behandelingsovereenkomst


De BATC Natuurgeneeskundig therapeut is gehouden te handelen conform de BATC regelgeving.


De cliënt /patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken


De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.


De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig{minimaal 24 uur van te voren}af te zeggen, anders kunnen kosten in rekening worden gebracht.


De BATC Natuurgeneeskundig therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.


De BATC Natuurgeneeskundig therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.


De BATC Natuurgeneeskundig therapeut mag zonder toestemming van de cliënt /patiënt geen bepaalde behandelingen verrichten.


De BATC Natuurgeneeskundig therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.


De BATC Natuurgeneeskundig therapeut verplicht zich de cliënt /patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en /of toereikend is.


De BATC Natuurgeneeskundig therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.


Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.


Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.


Indien de hulpvrager Het advies van de De BATC Natuurgeneeskundig therapeut de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de De BATC Natuurgeneeskundig therapeut een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de De BATC Natuurgeneeskundig therapeutin, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.


De BATC Natuurgeneeskundig therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.


De BATC Natuurgeneeskundig therapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.


Betalingswijze van de behandelingen geschied in onderling overleg contant, of per pin en ontvangt u na betaling een factuur.


Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt /patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau.


De BATC Natuurgeneeskundig therapeut Heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting

info@myo-varix.nl© marja hevel 2013